Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Líbí se Vám tento e-shop systém?

  Celkem hlasů: 0
  Info

  Řád pujčovny

  1) Firma ElektricBike s.r.o. (dále jako pronajímatel) zapůjčuje úplatně elektrokola1 občanům i organizacím (dále jako nájemcům) na základě smluvního vztahu vzniklého podle tohoto řádu.

  2) Smluvní vztah je zdokumentován formou zápůjčního listu, který je řádně vyplněn a opatřen podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

  3) Nájemcem může být pouze osoba starší 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, která je pod vlivem omamných, nebo návykových látek, případně u které je důvodná obava, že by při užívání zapůjčené věci mohla způsobit škodu sobě či třetím osobám.

  4) Za používání zapůjčených věcí plně odpovídá osoba uvedená ve smlouvě o nájmu, jehož převzetí a instrukce k užívání potvrdila svým podpisem.

  5) Platba za zapůjčení je stanovena ceníkem půjčovny, který je přílohou tohoto řádu.

  6) K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku
  půjčovny. Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.

  7) Pronájem kola (kol) je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:
  a) platný Občanský průkaz, nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince
  b) platný Cestovní pas
  c) platný Řidičský průkaz občana EU
  a uvedení platného čísla mobilního telefonu nájemce

  8) Pronajímatel zapůjčuje funkční a seřízená elektrokola s plně nabitou baterií. Nájemce je povinen ověřit si technický stav (prohlídka, zkouška) vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.

  9) Po podpisu smlouvy přebírá nájemce hmotnou i nehmotnou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

  10) Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na:
  • jeho vlastním majetku a zdraví
  • na jiných předmětech movitých i nemovitých,
  • jiných osobách po celou dobu nájmu.

  11) Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli.. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost i Policii ČR.

  12) Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli cenu elektrokola uvedenou na smlouvě.

  13) Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých nájemcem.

  14) Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud úhradu plně nekryje složená záloha. Má li nájemce uzavřenou pojistku odpovědnosti v běžném občanském životě (pojistka na blbost), je možno z ní uhradit způsobené škody.

  15) Při překročení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit pronajímateli a doplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.

  16) Zásady správného užívání elektrokola jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

  17) Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutno se dohodnout s pronajímatelem.

  18) V případě, že Vás jízda na elektrokole zaujme natolik, že se rozhodnete pořídit si vlastní, postavíme vám elektrokolo na míru a poskytneme vám 1rok servis zdarma (vztahuje se pouze na práci seřízení, promazání, výměna), nebo vám odečteme výši půjčovného (max.do 1000 KČ ).

  1 - Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti do 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.